Авилгатай тэмцэх газар энэ оны эхний хагас жилд авлигагаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийжээ.