Санхүүгийн зохицуулах хороо өөрийн зохицуулж буй хадгаламж, зээлийн хоршооны, үнэт цаасны, даатгалын болон банк бус санхүүгийн зах зээлийн оролцогчид, мэргэжлийн байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдад Зөрчлийн тухай хуулийн талаар мэдлэг, мэдээлэл олгох, хариуцлагыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн цуврал сургалт зохион байгуулж байна.

Өнөөдрийн сургалтад даатгалын компанийн ажилтнууд, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид буюу зуучлагч, хохирол үнэлэгч, аудиторийн чиглэлээр ажиллаж буй мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.

Монголын Даатгалын Холбоо, Монголын Даатгалын зуучлагчдын холбоотой хамтран зохион байгуулсан тус сургалтаар Хорооны Захиргаа, удирдлагын газрын дарга, хууль зүйн ухааны доктор, дэд профессор Б.Батзориг, ХЗДХЯ-ны Хууль зүйн бодлогын газрын ахлах мэргэжилтэн Б.Гантуяа, Д.Саруул, УЕПГ-ын Зөрчил хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн ахлах прокурор Д.Баянжаргал нар Зөрчлийн тухай болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, тэдгээрийн професс, хэрэг бүртгэлийн ажиллагаа, түүнд тавих прокурорын хяналт болон улсын байцаагч, зөрчил маргаан хянан шалгах эрх бүхий албан тушаалтны хуулиар олгогдсон эрх, үүргийн талаар танилцуулав