Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн 2021 оны аравдугаар сарын олголтын хуваарийг хүргэж байна.

Эх сурвалж: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар