Авто замын тухай хууль шинэчлэгдэн батлагдаж 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж эхэлсэн. Хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1-т “...нийслэл, орон нутгийн чанартай авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр авах замын чиглэл, замын урт, төлбөрийн хэмжээг тухайн аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тогтооно”, 30.3-т “Нийслэл, орон нутгийн чанартай болон авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр авах үйл ажиллагааны журмыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга баталж, мөрдүүлнэ” гэж тус тус заасан байна.

Хуулийн дээрх зохицуулалтын дагуу Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/128 дугаар захирамжийг шинэчлэгдэн батлагдсан Авто замын тухай хуульд нийцүүлэн өөрчлөлт оруулж, нийслэл, орон нутгийн чанартай авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр авах замын чиглэл, замын урт, төлбөрийн хэмжээг нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор батлуулах зайлшгүй шаардлагатай болсон тул төслийг өргөн бариад байна.

Харин Авто замын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.3 дахь заалтыг үндэслэн Нийслэлийн Засаг даргын А/1225 дугаар захирамжаар “Нийслэлийн авто зам, замын байгууламжаар зорчиж байгаа тээврийн хэрэгслээс ногдуулан авах авто зам ашигласны төлбөр авах журам”-д “Төлбөрийн үйлчилгээний ажилтан”-г сонгон шалгаруулан авч, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан удирдлага арга зүйгээр ханган батлагдсан бүтэц, төсөвт багтаан ажиллана гэсэн заалтыг нэмж тусган шинэчлэн батлууллаа.

Нийслэлд бүртгэлтэй албан татвар, төлбөр төлсөн тээврийн хэрэгслийн 40 гаруй хувь, мөн орон нутгийн бүртгэлтэй албан татвар, төлбөр төлсөн тээврийн хэрэгслийн 8 хувьд үйлчилгээ үзүүлдэг эдгээр 31 ажилтан татвар, хураамжийг төлөгчдөд ойртуулан, чирэгдэлгүй үйлчилж, нийслэлийн төсвийн орлого бүрдүүлэхэд өндөр ач холбогдолтой байдаг гэж Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас мэдээллээ.