-Сайн дураар даатгуулагч ямар төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмж , төлбөр авах эрхтэй вэ?
-Сайн дураар даатгуулагч хуульд заасан болзол, нөхцөлийг хангасан тохиолдолд дараах тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийг авах эрхтэй.
Тэтгэврийн даатгалын сангаас
*Өндөр насны тэтгэвэр
*Тахир дутуугийн тэтгэвэр
*Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр
*Тэтгэмжийн даатгалын сангаас
*Хөдөлмөрийн чадвар тур алдсаны тэтгэмж
*Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж
*Оршуулгын тэтгэмж
*Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас
*Тахир дутуугийн тэтгэвэр
*Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр
*Хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэмж
*Хөдөлмөрийн чадварыг нөхөн сэргээхтэй холбогдөон төлбөр
*Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл
*Рашаан болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчтөний сувилалд ирэх, очих унааны зардал
*Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчтөний сувиллын тусламж, үйлчилгээний зардал

Сайн дураар даатгуулахад ямар баримт бүрдүүлэх вэ?
  • Иргэний үнэмлэх
  • 3x4 хэмжээний зураг — 2 ш
  • 1995 оноос өмнө ажиллаж байсан бол хөдөлмөрийн дэвтэр
Сайн дураар даатгуулагч нь үйлдвэрлэлийн осолд орсон тохиолдолд ослын актыг ямар байгууллагад хандаж тогтоолгох вэ?
  • Сайн дураар даатгуулагч нь осолд өртсөн тухайгаа оршин суугаа аймаг, сум, дүүргийнхээ эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс /ажилтан /-т мэдэгдэнэ.
  • Ослын актыг аймаг сум, дүүргийн Засаг даргын томилсон байнгын комисс судлан тогтооно.