Иргэд сайжруулсан түлшийг хэрэглэхдээ түлэх технологийг зөрчих, зуухны бэлэн байдал хангагдаагүй байх зэргээс эрүүл мэндээрээ хохирч болзошгүй тул түлшийг түлэхдээ дараах зааврыг чандлан мөрдөөрэй!

Түлшийг чийггүй хуурай орчинд хадгалах

Ханан пийшинг хөөлж цэвэрлэн, агаарын урсгалыг чөлөөтэй болгох

Зуух, пийшингийн битүүмжлэлийг шалгаж нягтлах

Зуух, пийшингийн янданг хөөлж цэвэрлэх

Янданг хэт нам дор байрлуулаагүй эсэхийг нягтлах

Үнсийг дүүргэхгүй, тогтмол цэвэрлэж байх

Яндангийн хаалтыг хаахгүй байх

Нүүрсний дүүргэлтийг 60-70 хувь байхаар тооцож, хэт ихээр дүүргэж хийхгүй байх.

ШАХМАЛ ТҮЛШ ТҮЛЭХДЭЭ АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

1. Яндангаа хөөлөх /Яндангийн агаар таталтыг шалгах/
2. Яндангийн хаалтыг хаахгүй байх.
3. Зуухыг дүүртэл түлш хийхгүй байх.
4. Пийшэн, зуухны онгорхой цоорхой цууралтыг шалгаж бөглөх.