“Монгол Улсын жижиг, дунд бизнесийн хөгжлийн өнгөрсөн, одоо, ирээдүй: Зөвлөх үйлчилгээний үнэ цэнэ” зөвлөлдөх уулзалт боллоо. 

Уулзалтын фото сурвалжилгыг хүлээн авна уу.