Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, ажилгүй хүмүүс, оюутнууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд /заавал даатгуулагчаас бусад бүх иргэд/ нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулж болно. Даатгалд хамрагдахдаа:

1. Иргэний үнэмлэх
2. Шинээр нийгмийн даатгалын дэвтэр нээлгэх бол 1 хувь цээж зураг
3. Хуучин дэвтэртэй бол үргэлжлүүлэн хөтлүүлнэ
4. Даатгуулагч гэрээ байгуулна

Сар бүр өөрийн мэдүүлсэн орлогоосоо 10 хувь тэтгэврийн даатгалд, 1 хувь тэтгэмжийн даатгалд, 1 хувь ҮОМШӨ-ний даатгалд нийт  12 хувиар шимтгэл төлнө.