Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцогч нам, эвслүүдээс нэр дэвшигчдийн хүйсийн судалгааг танилцуулж байна. 

Өнөөгийн УИХ-д суудалтай АН болон МАН, ХҮН-ынхан тойрогт нэр дэвшүүлэлт дээрээ эмэгтэйчүүдийн квотыг 30 хувиа барьсан бол цөөн нэр дэвшигчидтэй намуудыг эс тооцвол ихэнх нэр дэвшигчдийн 40 дээш хувийг эмэгтэйчүүд бүрдүүлж байна. 

Тэр дундаа Ард түмний хүч намын тойрогт нэр дэвшигчдийн 52 хувь, Иргэдийн оролцооны намын нэр дэвшигчдийн 62 хувь нь эмэгтэй нэр дэвшигчид байна.