Нийслэл хотод 620 мянган сонгогч саналаа өгч, сонгуулийн ирц 30 хувьтай байна. Насны бүлгээр авч үзвэл 70-с дээш насныхны ирц хамгийн өндөр буюу 59 хувьтай байхад 20-24 насныхны ирц 20 хувьд хүрээгүй байна. Орон нутгийн хувьд Архангай аймаг 25 хувийн үзүүлэлтээр бусад аймгаа тэргүүлж байна.