Төрийн албаны тухай хуульд заасан хяналт, шалгалт хийх чиг үүргийн хүрээнд Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн Б.Идэрчулуунаар ахлуулсан ажлын хэсэг Эрүүл мэндийн яаманд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийж эхэллээ.

Эрүүл мэндийн яам батлагдсан орон тооны хязгаарыг баримталж байгаа эсэх, төрийн жинхэнэ албан хаагчид төрийн албан тушаалд хууль ёсоор томилогдсон эсэх, албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх ажиллагаа хууль тогтоомжид нийцсэн эсэх, удирдах албан хаагчид хуулиар тогтоосон тусгай шаардлагыг хангасан эсэх, төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа, төрийн албан хаагчийн хувийн хэргийн бүрдүүлэлт болон иргэдийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдлыг ажлын хэсэг хянаж шалгана.

Ажлын хэсгийн хяналт шалгалтын зорилго нь Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийн зөрчлийг илрүүлж, хариуцлага тооцохоос гадна Төрийн албаны тухай хуулийн талаар мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилган залруулахад оршино. Хяналт шалгалт 2019 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдрөөс 6-ны өдрүүдэд үргэлжилнэ.