Санхүүгийн зохицуулах хороонд хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчдээс 2020 оны III улирлын байдлаар нийт 130 өргөдөл, гомдол ирсэн байна. Үүнээс 108-ыг хугацаанд нь шийдвэрлэж, 22 нь хуулийн хугацаанд хянагдаж байна.

Нийт өргөдөл, гомдлын тоог өмнөх улиралтай харьцуулахад, үнэт цаасны зах зээл, хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал, гомдлын тоо буурч харин даатгал, ББСБ-ын үйл ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдлын тоо өссөн үзүүлэлттэй байна.

Нийт өргөдөл, гомдлын тоо (улирлаар):