Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн А-45 дугаар тушаалаар “Цахим мөнгөний журам”-ыг шинэчлэн батлагдсан билээ. Уг журамтай холбогдуулан Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2011 оны 379 дүгээр тогтоолоор баталсан “Банк бус санхүүгийн цахим мөнгөний үйлчилгээний журам”-ыг хүчингүй болголоо.

Уг журам нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт цахим мөнгө гаргах, цахим мөнгийг мөнгөн хөрөнгөнд харилцан хөрвүүлэх, төлбөр, шилжүүлэгт хэрэглэх болон энэүйл ажиллагааны оролцогчид тавигдах шалгуур үзүүлэлтийг зохицуулах юм. 

Энэ журмыг зөрчсөн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол буруутай этгээдэд Монголбанкнаас дараах арга хэмжээг авах аж. Үүнд:

9.1.1.Цахим мөнгөний үйл ажиллагааг холбогдох журам, заавар, гэрээнд заасны дагуу гүйцэтгээгүй бол холбогдох этгээдэд Банкны тухай, Үндэсний төлбөрийн системийн тухай болон Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

9.1.2.Энэ журмыг хэрэгжүүлэх талаар Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн шийдвэрийг биелүүлээгүй ажилтан, албан тушаалтныг холбогдох хууль тогтоомж болон Зөрчлийн тухай хуульд заасны дагуу торгох хүртэл хариуцлага хүлээлгэнэ.