Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах дүнг тогтлоо.

Тодруулбал, "Цэргийн дүйцүүлэх алба"-ыг энэ онд мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах иргэний төлбөрийн хэмжээг таван сая гурван зуун гучин дөрвөн мянга дөрвөн зуун тавин хоёр төгрөг байхаар тогтов.