Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Тэгш бус байдлыг бууруулах

0 1

Ч.Мядагмаа: Амьдралаас авсан дарамтаас болж авьяас чадвараас үл хамаарч нийгмээс шахагдах” хандлага их байна

Нийгмийн халамжийн бодлогыг бэлэн мөнгө тараахад бус хүний хөгжлийн үйлчилгээг хүртээмжтэй болгоход чиглүүлэх хэрэгтэй

2022.08.31