Засгийн газрын өр тэр дундаа гадаад өрийн хэмжээ төлж дийлэхээргүй боллоо гэсэн мэдээлэл байдаг. 

Үүнтэй холбоотойгоор Сангийн яамнаас өрийн үлдэгдлийн ДНБ-д эзэлж ирсэн хувь хэмжээ, хуулиар тогтоосон өрийн хязгаар, өрийн бүтэц дэх өрийн хэрэгсэл бүрт эзлэх хувь хэмжээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл гаргажээ.

Засгийн газрын өрийн талаарх мэдээллийг дүрс бичлэгээр хүргэж байна.