Өнөөдрийн махны үнэ ханшийг өглөөний 7.30 минутын байдлаар хүргэж байна.

Хүнсний зах 

Бөөний үнэ

Жижиглэнгийн үнэ

Хонины мах 

Адууны мах

Үхрийн мах

Ямааны мах 

Хонины мах 

Адууны мах

Үхрийн мах

Ямааны мах 

1

Хүчит шонхор зах 

5100-5600

6000-6300

6000-6800

5500-6000

7200-8500

8000-8500

8500-10000

7800-9000

        /Эх үүсвэр: ХХААХҮЯ тандалт судалгаа/


2019.10.04-ний өдрийн өглөөний байдлаар Хүчит шонхор зах дээр махны нийлүүлэлт хэвийн байна. Үнийн хувьд ханш хэвээр байна. Үхрийн мах 200 төгрөгөөр буурсан байдал ажиглагдаж байна. /Хүчит шонхор зах/

Орон нутгаас нийслэл хот руу нийлүүлэгдэж буй амьд мал, махны талаарх мэдээлэл


   /2019.10.02-10.03-ны өдрийн байдлаар/                             

Нэр, төрөл 

Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

Дайвар түүхий эд

Нийт дүн 

1.

Амьд мал /тол/


165

28

762

538


1493

2

Мах /тн/

0.0

40.9

24.5

27.8

3.0

11.5

107.6

  /Эх үүсвэр: Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар/