Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаал нь хоёр түвшингээр зааглагдсан байдаг. Төрийн төсөвт байгууллагын ерөнхий менежерийн болон менежерийн албан тушаал гэж ангилна. 

Үүнээс Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль болон Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу Ерөнхий менежерийн албан тушаалд зайлшгүй нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулна.

Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1, 17.4-т зааснаар төрийн жинхэнэ албаны  менежерийн түвшин /нэгжийн дарга/-ийн удирдах албан тушаалын сул орон тоог нөхөх боломжгүй тохиолдолд тухайн албан тушаалын ажлын байрны тодорхойлолт, захиалгыг үндэслэн нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөл болон салбар зөвлөлөөс зохион байгуулан дүгнэлт гарган томилох эрх албан тушаалтанд хүргүүлдэг журамтай.

БҮРТГҮҮЛЭХЭД ЯМАР БИЧИГ, БАРИМТ БҮРДҮҮЛСЭН БАЙХ ЁСТОЙ ВЭ?

Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтныг нээлттэй сонгон шалгаруулах тохиолдолд дор дурдсан материалыг бүрэн бүрдүүлж өөрийн биеэр бүртгэх байгууллага,  ажилтанд хандах ёстой:

  • Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт № 1);
  • Боловсролын  дипломын эх хувь, түүний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
  • Мэргэших сургалтад хамрагдсан тухай гэрчилгээ, түүний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • Монгол Улсын иргэний үнэмлэх,  түүний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
  • Ажил байдлын тодорхойлолт;
  • Төрийн албаны тухай хуулийн 16.2.1-д заасан асуудлаар эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт;
  • 4х6-ийн хэмжээтэй 2 хувь зураг;
  • Ажилласан жил заасан тохиолдолд Хөдөлмөрийн дэвтэр болон Нийгмийн даатгалын дэвтэр.