Дэлхий дээр санхүүгийн идэвхтэй 180 валют бий. Мөн долларыг 22 улс идэвхтэй ашиглаж байна.