“Ариг” банканд Монголбанкнаас бүрэн эрхт төлөөлөгч томилох шийдвэрийг нэгдүгээр сарын 24-ний өдөр гаргасан билээ. Энэ талаар өнөөдөр төв банкнаас мэдээлэл хийж мэдэгдэл гаргалаа. 

Монголбанкны ерөнхийлөгчөөс өгсөн үүргийн дагуу өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлээгүй бөгөөд ямар нэгэн шийдвэр гаргахгүй байгаа нь хувь нийлүүлэгчдийн хурлаа хийж чадахгүй байгаагаас ТУЗ-өө бүрэн томилж чадаагүй байгаа аж. Ийнхүү бүрэн эрхт төлөөлөгч Ариг банкны үйл ажиллагааг хүлээж авсан учраас өнөөдрөөс эхлэн үйл ажиллагаа нь хэвийн үргэлжилж байгаа гэлээ.

МЭДЭГДЭЛ

Ариг банк Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй, хувь нийлүүлэгчдийн хооронд маргаан үүссэнээс хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар маргаантай асуудлаа шийдвэрлэж чадахгүй, төлөөлөн удирдах зөвлөл эрх зүйн чадамжгүй болсон тул зохистой засаглал алдагдсан. Иймд Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2020 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдрийн тушаалаар харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн хөрөнгийг хамгаалах үүднээс Банкны тухай хуульд заасны дагуу нөхцөлт удирдлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр боллоо.

Ариг банкнаас ирүүлсэн мэдээллээр 2019 оны эцсийн байдлаар тус банк Монголбанкнаас тогтоосон өөрийн хөрөнгө, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын зохистой харьцааг хангаж байна.

Бүрэн эрхт төлөөлөгч нь Ариг банкны үйл ажиллагааг хүлээж авсан бөгөөд 1 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаа хэвийн үргэлжилж байна.

Монголбанк харилцагч, хадгаламж эзэмшигчийн эрх ашгийг хамгаалах шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүр авч ажиллаж байна. 

МОНГОЛБАНК

2020 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр