Мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн арга хэмжээ авах байгууллагаас 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр олон улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг сайжруулах явцын талаар мэдэгдэл гаргасан. 

Тус мэдэгдэлд дурдсан Монгол Улсын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хүргэж байна.

Эх сурвалж: Монголбанк