Дэлхийн эдийн засаг хурдацтай хөгжихийн хэрээр зарим үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцэхгүй болсон учраас Олон Улсын стандартын байгууллагаас бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тодорхой шалгууртавьж эхэлсэн юм. Тэр нь дэлхийн бүх улс оронд мөрдөх Олон улсын (ISO-International  Standards Organization)стандарт юм. Олон улсынстандартууд нь бизнес эрхлэгчдэд илүү бүтээмжтэй, үр дүнтэй үйлдвэрлэлийн тогтолцоог бий болгоход нь тусалдаг.

Монголын бизнесийн байгууллагууд хөгжлийн тодорхой үе шатуудыг даван туулж одоо хөгжлийн илүү тогтвортой үе шат руу хандаж эхэллээ. Үүнтэй холбоотойгоор компаниудын дунд сүүлийн жилүүдэд ISO-ын менежментийн удирдлагын тогтолцооны стандартыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх сонирхол нэмэгдэж байна. 

Олон улсын стандартын байгууллагаас гаргасан стандартуудыг дэлхийн 160 гаруй оронд хүлээн зөвшөөрч дэлхий нийтээр дагаж мөрддөг юм. 

Хүний нөөцийн менежментийн шилдэг баримт бичиг болох Хүний нөөцийн менежментийн тогтолцооны Олон улсын багц стандартыг үндэсний стандартаар батлуулах, Монголд нутагшуулах Хүний нөөцийн олон улсын анхны бүртгэгдсэн,баталгаажсан аудитор, зөвлөх, сургагч багш  нарыг бэлтгэх төслийн ажлыг Монголд эхлүүлээд байна. Төр, хувийн хэвшил, шинжлэх ухааны байгууллагын төлөөлөлийг хамруулсан ажлын хэсэг уг төсөл дээр хамтран ажиллах юм. Тодруулж хэлбэл Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яам, Стандарт хэмжилзүйн газар, салбарын судлаач эрдэмтэн докторууд, Монос групп, Олон улсын стандартын академи, Монголын менежментийн зөвлөхүүдийн холбоо ТББ, Монсертф ХХК энэ төсөл дээр хамтрахаар болжээ. Төслийг хэрэгжүүлснээр хүний нөөцийн зөв бодлогыг хэрэгжүүлэх давуу талтай аж. Ингэснээр ажиллагсдын ажилдаа хандах хандлага өөрчлөгдөж, тогтвор суурьшилтай ажиллах сонирхол нэмэгдэж, өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой төсөл хэрэгжүүлэгчид ярьж байна. Төр, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн хүний нөөцийн менежментийн тогтолцоо олон улсын стандартын шаардлагад нийцсэнээр хилийн чанадад гарч ажиллах урсгал ч буурах сайн талтай юм байна.