Хичээнгүй Сайд Б.Цэрэндоржийн гудамжаар фото сурвалжлагыг хүргэж байна.